ZARZĄDZENIE NR 164/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzorze karty do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

ZARZĄDZENIE NR 164/2021.pdf