Zarządzenie nr 165/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 165/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) oraz w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Oddaje się w użyczenie Zarządowi Dróg Powiatowych w Kościanie do bezpłatnego używania nieruchomość złożoną z działek ewidencyjnych nr 441/7, 441/9 obr. Pecna zapisaną w księdze wieczystej nr PO1M/00032079/8 o powierzchni łącznej 381 m2 oraz działkę nr 441/2 obr. Pecna o powierzchni 1394 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr PO1M/00029967/6 w celu zaprojektowania i realizacji projektu: „Rozbudowa mostu JNI 01006534 na drodze powiatowej nr 3911P".
§ 2. Użyczenie następuje na czas określony od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.