Zarządzenie Nr 0151/377/09 z dnia 11 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/377/09
z dnia 11 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/377/09
                                                                 z dnia 11 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży,
położonych w Mosinie w rej. ul. Konopnickiej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
3240
3191
25522
323.000,00
2.
3241
3123
25522
316.000,000
3.
3242
3207
25522
325.000,00
4.
3243
3162
25522
337.000,00
5.
3244
3110
25522
332.000,00
6.
3246
2880
25522
292.000,00
7.
3247
2265
25522
242.000,00
8.
3248
1199
25522
202.000,00
9.
3249
1249
25522
210.000,00
10.
3250
1249
25522
210.000,00
11.
3251
1147
25522
193.000,00
12.
3252
1590
25522
224.000,00
13.
3254
1385
25522
175.000,00
14.
3255
2345
25522
250.000,00
15.
3257
2132
25522
116.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. wymienione w niniejszym wykazie nieruchomości przeznaczone są:
- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona na rysunku planu symbolami MN i MN1 - działki 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3254, 3255,
- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, oznaczona na rysunku planu symbolem MN/U - działka 3252,
- pod tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U - działka 3257.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.