Zarządzenie nr 0151/413/09 z dnia 26 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 0151/413/09
z dnia 26 czerwca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się o 10% tj. do kwoty:
1.    126.000,00 zł, cenę wywoławczą nieruchomości o nr ewid. działki 237/51 obr. Mosina, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/348/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 21 kwietnia 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
2.    99.900,00 zł, cenę wywoławczą nieruchomości o nr ewid. działki 237/52 obr. Mosina, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/348/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 21 kwietnia 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.