ZARZĄDZENIE NR 169/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podr

ZARZĄDZENIE NR 169/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz § 8 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (Dz.U. poz.1227), zarządzam co następuje:
§ 1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022, należy składać do  dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w tym roku szkolnym - do dnia 14 września 2021 r. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych objęci będą uczniowie niepełnosprawni w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022".
§ 2. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 24 września 2021 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.