Zarządzenie Nr 171/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali przeznaczonych do wynajmu na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi naj

Zarządzenie Nr 171/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali przeznaczonych do wynajmu na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej  Nr XLVI/404/21 z dnia 24 czerwa20211. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej: 1. nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina, wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
§ 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki: