Zarządzenie Nr 172/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR 172/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) a także § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina następujące osoby:
1. Piotr Sternal- przewodniczący
2. Przemysław Mieloch- członek
3. Anna Sobkowiak- członek
4. Adam Ejchorst- członek
5. Kinga Wolarczak- członek
7. Katarzyna Frydrychowicz- członek
8. Beata Tomczak- Taisner - członek
§ 2. Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm).
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 marca 2021 r.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst