ZARZĄDZENIE NR 160/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 160/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

  
 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

  § 1. 

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 724.930,44 zł, tj. do kwoty 201.987.202,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. 

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 724.930,44 zł, tj. do kwoty 209.525.336,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. 

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.

  § 4.

  Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.


  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


                U z a s a d n i e n i e 
Dochody:

-        Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 455.552,44 zł - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2021r.  Nr FB-I.3111.256.2021.3.
-        Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 269.378,00 zł, w tym: - 261.673,00 zł - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2021r. Nr FB-3111.262.2021.7, - 7.705,00 zł - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 sierpnia 2021r. Nr FB-3111.185.2021.14.  

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 724.930,44 zł  

Wydatki:

-        Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000,00 zł, w dziale 750 między rozdziałami 75023 a 75095 celem zabezpieczenia planu wydatków w § 4610 związanych z kosztami postępowań komorniczych. Ponadto dokonuje się przeniesień               w ramach działu 750, w rozdziale 75023 poprzez zmniejszenie § 4710 celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w § 4260 - zakup energii - kwota 10.000,00 zł oraz § 4170 - kwota 15.000,00 zł - środki  na realizację umowy zlecenia w Referacie Oświaty i Sportu.
-        Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75416 pomiędzy § 4170 a § 3020 celem zapewnienia środków na realizację wydatków ponoszonych na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP.
-        Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 455.552,44 zł - wydatki finansowane  z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2021r. Nr FB-I.3111.256.2021.3.
-        Dział 852 Pomoc społeczna - na wniosek OPS w Mosinie dokonuje się przeniesień w planie wydatków, celem zapewnienia jednostce planu finansowego umożliwiającego realizację jej zadań wynikających z bieżących potrzeb, w tym przeniesienie kwoty 60.000,00 zł z rozdziału 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do rozdziału 85202 - domy pomocy społecznej § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  - na zakup usług związanych z pobytem w domu pomocy społecznej.
-        Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 269.378,00 zł, w tym: - 261.673,00 zł - wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2021r. Nr FB-3111.262.2021.7, - 7.705,00 zł - wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 sierpnia 2021r.
Nr FB-3111.185.2021.14.
-        Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przeniesień w planie wydatków kwoty 2.000,00 zł w rozdziale 90095 pomiędzy § 4300 a 4270 celem zapewnienia środków na realizację drobnych napraw na placach zabaw oraz w rozdziale 90003 wprowadza się § 4710 w wartości 50,00 zł celem umożliwienia opłacenia składek na PPK od umowy zlecenia na realizację prac porządkowych na terenie Sołectwa Rogalinek zgodnie z planem Funduszu Sołeckiego, środki przeniesione z § 4210. 

Łączne zwiększenie  wydatków wynosi 724.930,44 zł           

Załączniki:

 Dochody - załącznik nr 1 - zarządzenie 160 z 24.08.2021 r.              
 Dochody związane z realizacją zadań zleconych  z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4 - zarządzenie 160 z 24.08.2021r.
 Wydatki - załącznik nr 2 - zarządzenia 160 z 24.08.2021 r.
 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4 - zarządzenie 160 z 24.08.2021 r.