ZARZĄDZENIE NR 161/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 24 sierpnia 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

ZARZĄDZENIE NR 161/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 24 sierpnia 2021

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.


Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.   
   
 W Uchwale Nr XXXVIII/327/21 Rady Gminy Mosina z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 (z późn. zmianami) dokonuje się zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021-2027, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 161.2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24.08.2021 - WPF
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 161.2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24.08.2021 - WPF
Zarządzenie nr 161 .2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 sierpnia 2021 r. - objaśnienia