ZARZĄDZENIE NR 173/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzanego prze

ZARZĄDZENIE NR 173/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 9 września 2021 r.

  w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzanego przez jednostki organizacyjne Gminy Mosina.

Na podstawie art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372), w związku z art. 4 ust 1 i art. 51 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina (zgodnie z załącznikiem nr 1) zobowiązanych do sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, składającego się z :

1)      bilansu,

2)      rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),

3)      zestawienia zmian w funduszu jednostki,

4)      informacji dodatkowej.

§ 2. Ustala się instrukcję do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego (zgodnie z załącznikiem nr 2), w układzie wynikającym z załącznika nr 12 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. powołanym w podstawie prawnej niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina do wprowadzenia odpowiednich zmian do Polityki rachunkowości jednostki, w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki w sprawozdaniu finansowym.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mosina.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2021 i lata następne.      

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 173/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 września 2021 r.  W związku z obowiązującym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342), Burmistrz Gminy Mosina opracował instrukcję sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzanego przez jednostki organizacyjne Gminy Mosina. Instrukcja ma na celu opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości  w jednostkach budżetowych w celu prezentacji jednolitych danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.                                                               
  Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 173/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 września 2021 r.  

  Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina zobowiązanych do stosowania Zarządzenia:  
1.     Urząd Miejski w Mosinie,
2.     Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie,
3.     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie,
4.     Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie,
5.     Przedszkole nr 3 w Mosinie,
6.     Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie,
7.     Przedszkole we Wiórku,
8.     Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
9.     Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
10.   Szkoła Podstawowa w Czapurach,
11.   Szkoła Podstawowa w Daszewicach,
12.   Szkoła Podstwowa w Krosinku,
13.   Szkoła Podstawowa w Pecnej,
14.   Szkoła Podstawowa w Rogalinie,
15.   Szkoła Podstawowa w Rogalinku,
16.   Zespół Szkół w Krośnie.                                                   Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 173/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 września 2021 r. 
 Instrukcja do sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego obowiązująca w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina, do których ma zastosowanie niniejsze Zarządzenie. 

Instrukcja określa sposób i zakres prezentowania informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych w układzie wynikającym z załącznika nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz.342)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 - 1.3 Nazwa, siedziba i adres jednostki,
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki - należy podać informację wg Polskiej Klasyfikacji Działalności podanej w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON,

2.   Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - rok budżetowy (od dnia 01.01.rok - 31.12.rok),

3.   Nie wypełniają jednostki budżetowe,

4.   a) zasady rachunkowości

Należy podać wyłącznie przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, które wykraczają poza zasady określone w art. 4 -8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku stosowania innych zasad niż wymienione wyżej należy podać ich wpływ na sprawozdanie finansowe.
W przypadku zmiany w ciągu roku budżetowego stosowanych zasad, należy podać:
-        przyczyny tych zmian,
-        podać od jakiej daty zmiany zostały wprowadzone - określić liczbowo wpływ tych zmian na wynik finansowy.

4. b) metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji

Należy podać wyłącznie przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady amortyzacji, które wykraczają poza zasady określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości.
W przypadku stosowania odrębnych lub dodatkowych zasad niż wynikające z ww. przepisu należy wskazać ich wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego.

  5. Inne informacje

Należy podać wyłącznie informacje niedotyczące przyjętych zasad rachunkowości oraz wyceny aktywów i pasywów i amortyzacji, które mają wpływ na wartości wykazane w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego. Podać należy datę wystąpienia tych zdarzeń, ich rodzaj oraz określoną kwotowo wartość wpływająca na wynik finansowy.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia 

W załączonych tabelach należy wykazać dane w pełnej szczegółowości (do złotych i groszy) - załączniki Excel.  


Załączniki:

Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.1
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.1a)
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.2
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.3
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.4
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.5
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.6
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.7
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.8
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.9
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.10
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.11
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.12
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.13
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.14
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.15
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 1.16
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 2.1
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 2.2
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 2.3
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 2.4
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 2.5
Zarządzenie 173.2021 Informacja dodatkowa Gmina Mosina - Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności: 3