ZARZĄDZENIE nr 179/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII

ZARZĄDZENIE nr 179/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 6 Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów
kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r.  zarządza się, co następuje:
§ 1 Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu Oświaty i Sportu - przewodnicząca,
b) Adam Monikowski, Jolanta Szymczak  - przedstawiciele Rady Miejskiej
w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Paulina Mania  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
-  Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Monika Szufnarowska - Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach,
-  Marcela Kownacka - Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku,
d) Roman Kolankiewicz -przedstawiciel Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji.
§ 2 Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 27 września 2021 r., godz. 17.00. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, sala 110.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.