ZARZĄDZENIE NR 180/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 180/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021    
                                        
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:  

§ 1. 

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 81.891,10 zł, tj. do kwoty 202.069.093,71 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 81.891,10 zł, tj. do kwoty 209.607.227,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3. 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                  


U z a s a d n i e n i e  
Dochody:
Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.263,10 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września  2021r. Nr FB-I.3111.265.2021.3.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 43.628,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021r. Nr FP-I.3111.283.2021.6 Łączne zwiększenie dochodów wynosi 81.891,10 zł                  
Wydatki:
Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesienia kwoty 7.482,58 zł, w dziale 750, w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych celem zabezpieczenia planu wydatków umożliwiającego dokonanie wpłaty 100% odpisu na ZFŚS ustalonego według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2021r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków kwoty 4.000,00 zł w rozdziale 75416 Straż gminna, pomiędzy paragrafami celem zapewnienia środków na realizację wydatków przeznaczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.263,10 zł - wydatki finansowane z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021r.Nr FB-I.3111.265.2021.3.
Ponadto na wniosek OPS w Mosinie dokonuje się przeniesień w planie wydatków w dziale 852  kwoty 29.000,00 zł  celem zapewnienia jednostce planu finansowego umożliwiającego realizację jej zadań wynikających z bieżących potrzeb - odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 43.628,00 zł - wydatki finansowane z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy                      o systemie oświaty - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021r. FB-I.3111.283.2021.6.
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 81.891,10 zł. 

Załączniki: 
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2