Zarządzenie Nr 192/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika do zastępstwa na czas nieobecności Skarbnika Gminy.


Zarządzenie Nr 192/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika do zastępstwa na czas nieobecności Skarbnika Gminy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Zastępcę Skarbnika Gminy Mosina panią Agnieszkę Chełminiak do pełnienia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości na czas nieobecności Skarbnika Gminy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch