Zarządzenie Nr 194/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczanej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 194/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 39 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul. Kościuszki, oznaczonej jako działka nr ewid. 1289/3 obr. Mosina, o powierzchni 1435 m², zapisanej w KW PO1M/00028499/7 jako własność Gminy Mosina, na kwotę 220.000,00 zł netto. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm).
§ 2. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 20/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony w dniu 11 czerwca 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst