Zarządzenie Nr OW.0151/408/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.

Zarządzenie Nr OW.0151/408/2009
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 czerwca 2009 roku
 
 
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
 
Przedszkola nr 4 w Mosinie  ul. Kasprowicza 28
 
Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Mosinie w składzie:
 
 
1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
-  Przemysław Pniewski
-  Danuta Białas
-  Małgorzata Kasprzyk
2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-  Anna Renata Grochowska
-   Iwona Rudzka
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4 w Mosinie:
-   Danuta Barańska
4. Przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola nr 4 w Mosinie:
-   Katarzyna Kokocińska
5.Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
-  Regina Burkiciak
 
§ 2.
 
Spośród członków Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1  Zarządzenia, wyznaczam Przemysława Pniewskiego jako przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.