Zarządzenie nr GG.0151/423/09 z dnia 3 lipca 2009r.

Zarządzenie nr GG.151 /423/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 lipca 2009 r.
 
w sprawie:  najmu gruntu  na okres 5 lat  położonego w Mosinie
 
      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 2  Uchwały nr XLVI/316/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca  2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 5 lat o powierzchni 600 położonego w Mosinie przy ul. Pożegowskiej
zarządzam co następuje:
§ 1.
 
   Przeznacza  się  do   oddania  w najem   na  okres 5 lat  w  drodze  bezprzetargowej na rzecz     
   Pani   Małgorzaty  Vogt    grunt   stanowiący   część   działki  o  pow.  600 ,  o  numerze   
   ewidencyjnym 232/5  o  powierzchni  całkowitej 1535 ,  położonej w Mosinie  przy  ul.   
   Pożegowskiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 30391prowadzonej 
   przez Wydział  Ksiąg  Wieczystych   Sądu   Rejonowego  w  Śremie zgodnie  z wykazem  
   stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego  zarządzenia ,
 
§ 2.
       Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     
      Mosina.
 
§ 3.
        Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 4.
 
       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.