Zarządzenie nr 431/09 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych.

Zarządzenie nr 431/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 lipca 2009 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych.
§ 2
 
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 431/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 lipca 2009r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTM KONKURSIE OFERT
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXIV/212/08 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert.
 
 
1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych. Planowana kwota dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 4 500,00 zł.
 
2. Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2009 roku.
 
3.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
4.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadań w stosunku do złożonej oferty.
 
5.    Okres realizacji zadania publicznego na które ogłoszono otwarty konkurs ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2009r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2009 roku.
 
6.    Organizacje składające oferty wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
7. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
 
8.    Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2008,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2008 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9.    Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
10.     Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
11.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 14 lipca do 14 sierpnia 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
12.  Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
13.     Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
14.  Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2008 i 2009.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2008 rok
2009 rok
1.
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
2 500,00 zł.
0,00 zł
2.
Pomoc społeczna
18 000,00 zł
19 000,00 zł
4.
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej
9 000,00 zł
15 000,00 zł
5.
Ochotnicze Straże Pożarne
5 000,00 zł
1 072,70 zł
6.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
85 500,00 zł
85 000,00 zł
7.
Ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt
45 000,00 zł
52 000,00 zł.
8.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
59 000,00 zł
78 000,00 zł
9.
Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
172 080,00 zł
198 000,00 zł
 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2008, przekazano kwotę 43 740,00 zł a w 2009 roku -54 200,00 zł.