Zarządzenie nr 0151/418/09 z dnioa 1 lipca 2009r.

Zarządzenie nr GG.151 /418/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2009 r.
 
w sprawie:  najmu gruntu  na okres 10 lat  położonego w Światnikach
 
      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 2  Uchwały nr XLVI/301/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 10 lat o powierzchni 100 położonego w Świątnikach
zarządzam co następuje:
§ 1.
 
   Przeznacza się do oddania  w najem  na okres 10 lat  w drodze  bezprzetargowej na rzecz     
   Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Administracji Rejon Zarządzania Standardami i  
   Zasobami Zachód w Poznaniu  grunt stanowiący część działki  o pow. 100 ,  o numerze   
   ewidencyjnym 212  o powierzchni  całkowitej 1580 ,  położonej w Świątnikach  przy ul.   
   Kórnickiej , stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW32034 prowadzonej 
   przez Sąd Rejonowy w Śremie zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego 
   zarządzenia ,
 
§ 2.
       Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     
      Mosina.
 
§ 3.
        Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 4.
 
       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.