Zarządzenie nr 0151/424/09 z dnia 3 lipca 2009r.

Zarządzenie nr GG.151 /424/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 lipca 2009 r.
 
w sprawie:  najmu gruntu  na okres 5 lat  położonego w Mosinie
 
      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 2  Uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca  2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 5 lat o powierzchni 200 położonego w Mosinie przy ul. Wodnej zarządzam co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza  się  do   oddania  w najem   na  okres 5 lat  w  drodze  bezprzetargowej na rzecz     
Pana  Marka  Witkowskiego  grunt   stanowiący  część  działki  o   pow. 270 ,  o  numerze
ewidencyjnym  311 o  powierzchni  całkowitej 1120 ,  położonej w Mosinie przy ul. Wodnej, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 32074 prowadzonej  przez Wydział  Ksiąg  Wieczystych   Sądu   Rejonowego  w  Śremie zgodnie  z wykazem  stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego  zarządzenia .
 
§ 2.
      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     
     Mosina.
 
§ 3.
     Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
 
     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.