Zarządzenie Nr 197/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 197/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) a także w wykonaniu § 1 ust. 4 Uchwały Nr XXXVII/311/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2020 r. a także Uchwały Nr XLV/388/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położnych w Daszewicach, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabyć nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1) działki nr ewid. 347 obr. Daszewice, o powierzchni 0,0100 ha, oznaczenie użytku dr - droga oraz 350 obr. Daszewice, o pow. 0,0700 ha, oznaczenie użytku dr- droga,
2) działka nr ewid. 266/5 obr. Daszewice, o powierzchni 0,0222 ha, oznaczenie użytku PsV - pastwiska, przeznaczone zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice uchwalonym uchwałą nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4815) pod tereny dróg publicznych - dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 73 KDD.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst