Zarządzenie nr 451/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji zajęć sportowych w piłce

Zarządzenie nr 451/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 sierpnia 2009 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji zajęć sportowych w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXXIV/212/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji zajęć sportowych w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych.
 
2.    Środki finansowe w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1
 
do Zarządzenia nr 451/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
 
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu zajęć sportowych w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwoty przyznanych dotacji
1.
 
Klub Sportowy "1920 Mosina"
 
Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych
4500,00