LIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 października 2021 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap II
2) wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 bezpośrednio po punkcie dotyczącym aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”
3) wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 bezpośrednio przed punktem dotyczącym uchylenia uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina
4) wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego kontroli informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina poprzez działanie na szkodę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie bezpośrednio po punkcie dotyczącym rozpatrzenia skargi z dnia 6 kwietnia 2021 r.
5) wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie bezpośrednio przed punktem dotyczącym informacji o oświadczeniach majątkowych za rok 2020
6) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”
7) podwyższenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 o 8% w stosunku do tych, które obowiązywały w roku 2021, ale nie więcej niż stawka maksymalna, z wyłączeniem stawek podatków określonych w paragrafie 1 pkt 2 d) i pkt 3 projektu uchwały
8) podwyższenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 o 5% w stosunku do tych, które obowiązywały w roku 2021, z wyłączeniem stawek podatków określonych w paragrafie 1 pkt 2 d) i pkt 3 projektu uchwały
9) ustalenia stawki podatku na rok 2022 dla gruntow niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji w wysokości 3 zł i 40 gr
10) projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z przyjętymi wnioskami
11) wprowadzenia nowego brzmienia paragrafu 1: "Obniża się o 16% średnią cenę skupu 1 dt żyta, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, czyli do kwoty 51,64 zł"
12) projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 z przyjętym wnioskiem
13) projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina
14) projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rosiczkowy Staw”
15) projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina z autopoprawką
16) nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
17) nieuwzględnienia uwagi nr 2 tiret 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
18) nieuwzględnienia uwagi nr 2 tiret 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
19) nieuwzględnienia uwagi nr 2 tiret 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
20) nieuwzględnienia uwagi nr 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
21) nieuwzględnienia uwagi nr 4 punkt 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
22) nieuwzględnienia uwagi nr 4 punkt 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
23) nieuwzględnienia uwagi nr 5 punkt 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
24) nieuwzględnienia uwagi nr 5 punkt 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
25) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
26) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
27) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
28) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 4 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
29) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 5 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
30) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 6 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
31) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 7 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
32) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
33) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 9 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
34) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 10 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
35) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 11 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
36) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 12 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
37) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 13 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
38) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 14 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
39) nieuwzględnienia uwagi nr 6-7 punkt 15 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
40) nieuwzględnienia uwagi nr 8-76 punkt 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
41) nieuwzględnienia uwagi nr 8-76 punkt 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
42) nieuwzględnienia uwagi nr 8-76 punkt 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
43) nieuwzględnienia uwagi nr 8-76 punkt 4 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
44) nieuwzględnienia uwagi nr 8-76 punkt 5 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
45) nieuwzględnienia uwagi nr 8-76 punkt 6 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
46) nieuwzględnienia uwagi nr 8-76 punkt 7 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
47) nieuwzględnienia uwagi nr 8-76 punkt 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
48) nieuwzględnienia uwagi nr 8-76 punkt 9 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
49) nieuwzględnienia uwagi nr 8-76 punkt 10 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
50) nieuwzględnienia uwagi nr 77 punkt 11 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
51) nieuwzględnienia uwagi nr 78-88 punkt 11 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
52) nieuwzględnienia uwagi nr 89 i uwagi nr 90 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
53) nieuwzględnienia uwagi nr 91 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
54) nieuwzględnienia uwagi nr 92 punkt 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
55) nieuwzględnienia uwagi nr 92 punkt 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie
56) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.28.2021) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina
57) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 kwietnia 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.29.2021) na Burmistrza Gminy Mosina
58) projektu uchwały w sprawie kontroli informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina, działającego na szkodę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie
59) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie