Zarzadzenie nr 509/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

Zarzadzenie nr 509/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 listopada 2009
r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

            Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:

§ 1.

Projekt budżetu na rok 2010 w brzmieniu ustalonym w załącznikach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

1)       Załącznik nr 1 – dochody budżetu

2)       Załącznik nr 2 – wydatki budżetu

3)       Załącznik nr 3 – przychody i rozchody budżetu

4)       Załącznik nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją wspólnych zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

5)       Załącznik nr 5 – dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

6)       Załącznik nr 6 – zadania inwestycyjne

7)       Załącznik nr 7 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

8)       Załącznik nr 8 – plan przychodów i wydatków GFOŚiGW

9)       Załącznik nr 9 – zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego

10)   Załącznik nr 10 – plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

11)   Załącznik nr 11 – plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

12)   Załącznik nr 12 – Fundusz sołecki.

13)   Informacja o stanie mienia komunalnego

14)   Prognoza spłaty długu.