Zarządzenie Nr GG 0151/481/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej poszerzenie drogi

Zarządzenie Nr GG 0151/481/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2009r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej poszerzenie drogi
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące poszerzenie drogi w Radzewicach - ul. Wiśniowej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 162/3 i 162/4 obr. Radzewice, ark. mapy 1, o łącznej powierzchni 955 m², zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 18550 jako własność Pani Jadwigi Jaśkowiak.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.