Zarządzenie Nr 200/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 200/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLVI/401/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położnej w Sowińcu, a także zgodnie z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Postanawia nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 29/37 obr. Sowiniec, o pow. 0,1600 ha, z przeznaczeniem na wewnętrzną drogę gminną.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst