ZARZĄDZENIE nr 202 /2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 listopada 2021 roku

ZARZĄDZENIE nr 202 /2021

Burmistrza Gminy Mosina z dnia  10 listopada 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz § 3 ust.1 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina stanowiącego załącznik  nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję oceniającą prace dyplomowe złożone  do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina,  w następującym składzie:

a)          Karolina Adamczyk-Pięta -  Referat Promocji i Kultury, Urząd Miejski w Mosinie – Przewodnicząca

b)         Elżbieta Jarecka - Rada Miejska w Mosinie

c)          Wiesława Mania  -  Rada Miejska w Mosinie

d)         Anna Balcerek-Kałek - Referat Oświaty i Sportu, Urząd Miejski w Mosinie

§ 2. Posiedzenie podsumowujące pracę Komisji zostanie wyznaczone przez Przewodniczącą Komisji  
w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Komisji w formie zdalnej w terminie i na zasadach określonych przez Przewodniczącą Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.