ZARZĄDZENIE Nr 201/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 3 listopada 2021r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości zadania: „Zagospodarowanie terenu w mi

                                                                           
                                                  
ZARZĄDZENIE Nr 201/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 listopada 2021r.

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości zadania: „Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami"


        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342) zarządzam, co następuje:

§ 1.  

Na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr DSI 40/2021 z dnia 13 października 2021 r. wprowadza się, jako obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Mosinie, zasady (politykę) rachunkowości, na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami" zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                        
Kod „21"   

Nazwa Programu:
"Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"    

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXIV/642/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn.: "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".    

Nazwa zadania:
„Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami"    


  Umowa nr DSI 40/2021 z dnia 13 października 2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Mosina.    
    


                                  

  Załącznik
do Zarządzenia Nr 201/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 listopada 2021 r.

Przepisy wewnętrzne regulujące zasady (politykę) rachunkowości, udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami" zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/642/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn.: "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".        


1.Zarządzenie określa zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie, obowiązujące przy realizacji zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami" w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".  

2. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych do obsługi zadania jest siedziba Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1.   

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio: miesiąc, kwartał, rok.   

4. Gmina prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania budżetu Gminy (organu) oraz oddzielne księgi rachunkowe dla ewidencji zdarzeń gospodarczych zachodzących w Urzędzie (jednostce).   

5. Dofinansowanie w formie dotacji celowej  zostanie przekazane na rachunek bankowy prowadzony w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie o numerze 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002.   

6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych w Gminie dotyczących zadania prowadzona jest komputerowo
w Systemie Finansowo - Księgowym Księgowości Budżetowej („FKB+") - Autor:  „RADIX" Gdańsk - wersja 3.39.378 z bieżącymi aktualizacjami.
  
7. Każdy użytkownik programu komputerowego posiada indywidualne hasło zabezpieczające dostęp do wprowadzania danych.  

8. W planie finansowym Urzędu (jednostki) zgodnie z klasyfikacją budżetową w Dz. 900-90004 zaplanowano wydatki na realizację zadania z dotacji celowej pochodzącej ze środków dofinansowania. 

9. Operacje gospodarcze w zakresie dochodów budżetowych z tytułu wpływu dotacji celowej ujmowane są w księgach budżetu Gminy (Organu).

10. Zakładowy Plan kont dla budżetu Gminy i Urzędu obowiązujący przy realizacji zadania ustala: konta syntetyczne i analityczne.    

11. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się bezpośrednio na najniższym poziomie analityki dla danego konta syntetycznego w planie kont.

12. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald.  

13. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe - oryginały. Zdarzenia gospodarcze związane z realizacją zadania, księgowane będą odpowiednio w (organie) tj. w Gminie, chronologicznie pod kolejną pozycją nadaną podczas dekretacji. Ewidencja w Urzędzie (jednostce), prowadzona będzie na podstawie dokumentów potwierdzających zdarzenie gospodarcze.  

14. Numeracja nadawana będzie odrębnie dla wyciągów bankowych i odrębnie dla pozostałych dokumentów, w tym: PK - polecenia księgowania.

15. Podstawą zapisów księgowych mogą być również sporządzone przez Urząd dowody księgowe: a) korygujące - „noty księgowe" służące do korekt dowodów obcych lub własnych zewnętrznych - lub sprostowania zapisów. Noty księgowe mogą być wystawiane wyłącznie w sytuacji, gdy do określonej operacji nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT; b) rozliczeniowe - PK (polecenie księgowania), które sporządza się w celu dokonania zapisu księgowego nie potwierdzającego faktu dokonania operacji gospodarczej (np. otwarcie ksiąg, storno błędnego zapisu, itp.) lub w innych przypadkach wynikających ze stosowanej techniki księgowej. 

16. Oryginały dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania (tj. wyciągi bankowe, PK), przechowywane będą w księgowości budżetowej, natomiast pozostałe dokumenty dotyczące zadania jak: wniosek, dokumentacja przetargowa, umowy z wykonawcami itp. przechowywane będą w referacie merytorycznym, nadzorującym realizację zadania.

17. W opisie segregatorów z dokumentami winna znajdować się nazwa zadania lub projektu.  

18. Płatności dokonywane są w formie bezgotówkowej za pomocą bankowości elektronicznej Gospodarczego Banku Spółdzielczego. Potwierdzeniem dokonania przelewu/zapłaty jest wyciąg bankowy.  

19. Do ewidencji operacji gospodarczych związanych z realizacją zadania stosowany będzie plan kont wg poniższych danych:
a) dla Gminy (organu)
Symbol konta Nazwa konta
Konta bilansowe
133 Rachunek budżetu
901 Dochody budżetu
902 Wydatki budżetu
960 Skumulowane wyniki budżetu
961 Wynik wykonania budżetu
b) dla Urzędu (jednostki budżetowej)
Symbol konta Nazwa konta
Konta bilansowe
130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
402 Zakup usług pozostałych
800 Fundusz jednostki
860 Wynik finansowy   

20. W celu wyodrębnienia operacji gospodarczych i wyodrębnienia kont uczestniczących w realizacji zadania tworzy się wyodrębnioną analitykę w formie Jednostki: „21 - Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski".
Kod dla zadania: pn. Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami" to „21"

W celu wyodrębnienia kont uczestniczących w realizacji zadania stosowany będzie dodatkowy kod umieszczany na początku ośmioznakowego oznaczenia kont księgowych (np. 130/900/90004 § 4300/21000000).  

W wyodrębnionej Jednostce „21 - Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski" do ewidencji operacji gospodarczych związanych z realizacją zadania stosowany będzie plan kont: 

133 Rachunek budżetu
901 Dochody budżetu
130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków)
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
402 Zakup usług pozostałych    

21. Dowody księgowe podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym przez pracowników referatu księgowości, którzy dokonują dekretacji księgowej, przekazują do zapłaty, a następnie pracownik księgujący nadaje im numer ewidencji księgowej. 

22. Za dokumenty księgowe dotyczące realizacji zadania - odpowiada Skarbnik Gminy.  

23. Za pozostałe dokumenty związane z zadaniem odpowiada osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację zadania.  

24. Przekazywanie akt do archiwum.
Po zakończeniu zadania dokumenty związane z realizowanym zadaniem przechowywane będą w archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie przez okres określony w umowie.