ZARZĄDZENIE NR 198/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 198/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021   
                                   
       Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

  § 1.

  Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.447.899,03 zł, tj. do kwoty 198.787.374,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.447.899,03 zł, tj. do kwoty 209.453.591,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3.  

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.

  § 4.  

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.               

  U z a s a d n i e n i e 

Dochody:

1)      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 189.745,81 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021r. Nr FB-I.3111.338.2021.13,
2)      Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 49.322,00 zł, w tym:
·  34.822,00 zł - z tytułu uzupełnienia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2021r. Nr FB-I.3111.298.2021.14,
·  14.500,00 zł - z tytułu przyznania II transzy dotacji spisowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. - zawiadomienie GUS z dnia 15.10.2021r. - sprawa POZ-WO.577.1.2021,
3)      Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica" - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021r. Nr FB-I.3111.357.2021.6,
4)      Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 87.312,82 zł, w tym:
·  67.610,00 zł  - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 października 2021r. Nr FB-I.3111.312.2021.6,
·  19.702,82 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2021r. Nr FB-I.3111.342.2021.14.
5)      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.467,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.266.2021.6,
6)      Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.015.051,40 zł, w tym:
· 766.515,40 zł  - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021r. Nr FB-I.3111.349.2021.7,
· 241.866,00 zł  - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.364.2021.3,
· 910,00,zł  - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.364.2021.3,
·  5.740,00 zł - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.299.2021.6.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.447.899,03 zł   

Wydatki:

1)      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 189.745,81 zł - wydatki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty realizacji tego zadania,
2)      Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 49.322,00 zł, w tym:
·  34.822,00 zł - wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
·  14.500,00 zł - wydatki przeznaczone na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.  Ponadto w ramach działu dokonuje się przeniesień w planie wydatków zapewniając prawidłową realizację budżetu.
3)      Dział 630 Turystyka dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu na wniosek OSiR w Mosinie.
4)      Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł - wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica".
5)      Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 87.312,82 zł, w tym:
·  67.610,00 zł  - wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
·  19.702,82 zł - wydatki przeznaczone na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Ponadto dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu finansowego.
6)      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.467,00 zł - wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
7)      Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.015.051,40 zł, w tym:
· 766.515,40 zł  - wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - pismo Wojewody Wielkopolskiego,
· 241.886,00 zł  - wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.364.2021.3,
· 910,00,zł  - wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
·  5.740,00 zł - wydatki  z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8)      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - dokonuje się przeniesienia w ramach działu w celu zapewnienia plan finansowego dostosowując go do przewidywanego wykonania w roku 2021.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.447.899,03 zł.  

Załączniki:

Załącznik nr 1 dochody do zarządzenia nr 198.2021 z dnia 28.10.2021 r.
Załącznik nr 2 - wydatki - do zarządzenia 198.2021 z dnia 28.10.2021r.
Załącznik nr 4 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zarządzenie nr 198.2021 z dnia 28.10.2021r.
Załącznik nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zarządzenie nr 198.2021 z dnia 28.10.2021r.