ZARZĄDZENIE NR 203/2021r. BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200

 
ZARZĄDZENIE NR 203/2021r.

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 10 listopada 2021 r.

  w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) zarządza się, co następuje:

  §1.

 W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. 

§2.

Zarządzenie podlega przedstawieniu 1) Radzie Miejskiej w Mosinie; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

  §3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.