ZARZĄDZENIE NR 204/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2027

ZARZĄDZENIE NR 204/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 10 listopada 2021 r.

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina  na lata 2022 - 2027 
   
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 I 1834), oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981)

  Burmistrz Gminy Mosina przedstawia:

  § 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata        2022 - 2027, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

  § 2.

Projekt chwały o której mowa w §1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mosinie oraz        Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

  § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.