ZARZĄDZENIE NR 205/21 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 205/21

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 10 listopada 2021 r. 

w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
 
              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981)

    Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:  

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami        informacyjnymi Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej        celem zaopiniowania.

  § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.