Zarządzenie Nr GG 0151/497/09 z dnia 22 października 2009r.

Zarządzenie Nr GG 0151/497/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 października 2009r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogi w Czapurach - ulice: Borówkowa, Jagodowa, Malinowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:


1.    nr 204/99, 204/105, 204/117  obr. Czapury, ark. mapy 4, o łącznej powierzchni 2882 m², zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 44874 jako własność FAMILY HOUSE Sp. z o.o. z siedzibą 61-888 Poznań ul. Półwiejska 28 lok. 5,


2.    nr 204/127, 204/128 obr. Czapury, ark. mapy 4, o łącznej powierzchni 943 m2, zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 45429 jako własność FAMILY HOUSE Sp. z o.o. z siedzibą 61-888 Poznań ul. Półwiejska 28 lok. 5,


3.    nr 204/64 obr. Czapury, ark. mapy 4, o powierzchni 2841 m2, zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 44874 jako własność FAMILY HOUSE Sp. z o.o. z siedzibą 61-888 Poznań ul. Półwiejska 28 lok. 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.