ZARZĄDZENIE nr 208/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

ZARZĄDZENIE nr 208/2021

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 listopada 2021r.

w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)  oraz § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami komisji oceniającej jedyną pracę dyplomową złożoną do Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, przyznaję Pani  Kindze  Ewie Olejnik za pracę  pt. „Wydatki budżetowe gminy Mosina w latach 2015- 2019”, zgodnie z  § 5 ust. 4. Regulaminu konkursu - dyplom uczestnictwa oraz materiały promocyjne Gminy Mosina.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.