Zarzadzenie nr 0151-491/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 września 2009r.w sprawie powołania sądu konkursowego.

Zarządzenie nr 0151-491/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września  2009r.
 
w sprawie powołania sądu konkursowego.
Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:
 
§ 1

Powołuję sąd konkursowy do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej:
„MODERNIZACJA I REWITALIZACJA PL. 20 PAŹDZIERNIKA W MOSINIE”
 
§ 2
 
Na członków sądu konkursowego powołuję:
• Zofia Springer
• Sławomir Ambrożewicz 
• Przemysław Pniewski
• Sławomir Ratajczak 
• Anna Wcisło-Mayer
• Andrzej Socha
• Jacek Strzelecki
• Roman Czeski
• Krzysztof Jakubik
 
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomir Ambrożewicza jako przewodniczącego komisji.

§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Andrzeja Sochę jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.