UCHWAŁA NR LVI/472/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych i lokali, na okres nie dłuższy niż 3 lata, z dotychczasowymi najemcami

UCHWAŁA NR LVI/472/21.pdf