Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 217/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr LVI/471/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu oraz zgodnie z art. 305¹ do art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. W celu uregulowania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz „AQUANET" Spółka Akcyjna z siedzibą (61-492) Poznań, ul. Dolna Wilda 126, (REGON 630999119, NIP 7770003274) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000234819 odpłatnej, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieokreślony (uwzględniającym odszkodowanie za obniżenie wartości i wynagrodzenie za dalsze użytkowanie) służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Mosina oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ewid.:
1) nr ewid. 1646/19 obr. Mosina, o pow. 1,6031 ha, rodzaj użytku - B, LsIV, Lz, sposób wykorzystana - tereny mieszkaniowe, zapisana w księdze wieczystej PO1M/00030381/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, która nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla działki wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/kamienicznej, usługi w parterach budynków mieszkalnych, oznaczone symbolem M3 oraz w części pod tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZU1 i łączników ekologicznych.
2) nr ewid.: 1645/7; 1645/8; 1645/9; 1645/12 obr. Mosina, o łącznej pow. 0,2207 ha, rodzaj użytku - Bi, Bp, sposób wykorzystania - tereny zabudowane budynkiem użyteczności publicznej wraz z komunikacją, zapisane w księdze wieczystej PO1M/00024684/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, które nie są objęte żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla działek wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/kamienicznej, usługi w parterach budynków mieszkalnych, oznaczone symbolem M3.
3) nr ewid. 1600/56 obr. Mosina, o pow. 0,0861 ha, rodzaj użytku - RIVa, sposób wykorzystana - teren niezabudowany, zapisana w księdze wieczystej PO1M/00032171/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, dla której w części obowiązuje miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. zgodnie z którym działka przeznaczona jest pod tereny zieleni ogrodowej, oznaczone symbolem ZO. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla części działki wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem M2.
4) nr ewid. 1600/21 obr. Mosina, o pow. 0,0262 ha, rodzaj użytku - dr, sposób wykorzystana - teren niezabudowany, zapisana w księdze wieczystej PO1M/00030385/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, która nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla działki wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem M2.
§ 2. Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z nieruchomości, o których mowa w § 1 w zakresie pasów strefy ochronnej gruntu dla poszczególnych elementów infrastruktury umieszczonej na działkach nr ewid. 1646/19, 1645/7, 1645/8, 1645/9, 1645/12, 1600/56, 1600/21 obr. Mosina zgodnie z załącznikami nr 1 do 7 do zarządzenia, które wynoszą:
1) dla działki 1646/19 łącznie 601,20 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 1):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 53,6 m, strefa ochronna po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 531,2 m² (w tym część wspólna ze strefą kanału odwadniającego o średnicy 600 mm 224,7 m²);
b) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 58,9 m, strefa ochronna po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 294,7 m² (powierzchnia poza strefą ochronną magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm 70 m²).
2) dla działki 1645/7 - 23,2 m2, na którą składa się pas strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 2) magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm i długości 3,7 m, strefa ochronna po 5 m od osi.
3) dla działki 1645/8 łącznie 191,8 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 3):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 16,4 m, dla której strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 177,9 m²;
b) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 11,4 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej wynosi 57 m², (powierzchnia wspólna ze strefą magistrali wodociągowej 43,1 m²);
4) dla działki 1645/9 łącznie 26,25 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 4):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm, dla której strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 11,14 m² (całkowicie w strefie z kanałem odwadniającym o średnicy 600 mm);
b) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 5,3 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 26,25 m²;
5) dla działki 1645/12 łącznie 79,7 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 5):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 9,1 m, dla której strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 79,7 m²;
b) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 4 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 20,9 m² (całkowicie w strefie magistrali wodociągowej);
6) dla działki 1600/56 łącznie 533,26 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 6):
a) - magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 46 m, dla której strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 384,35 m²;
b) wodociąg o średnicy 250 mm i długości 48 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 3 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej poza strefą magistrali 125,52 m² (powierzchnia wspólna ze strefą magistrali wodociągowej 162,48 m²);
c) wodociąg o średnicy 125 mm i długości 12,8 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 1,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej poza strefą magistrali 21,1 m² (powierzchnia wspólna ze strefą magistrali wodociągowej 17,3 m²);
d) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 46 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej poza strefą wodociągów 2,29 m² (powierzchnia wspólna ze strefą magistrali wodociągowej 225,8 m²);
7) dla działki 1600/21 łącznie 49,02 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 7):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 3,5 m, dla której strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 34,74 m²;
b) wodociąg o średnicy 250 mm i długości 3,5 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 3 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej poza strefą magistrali 21,1 m² (powierzchnia wspólna ze strefą magistrali wodociągowej 8,58 m²);
c) wodociąg o średnicy 125 mm i długości 3,5 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 1,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej poza strefą wodociągów 1,76 m²;
d) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 3,5 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 17,73 m² (powierzchnia całkowicie w strefie wodociągów);
§ 3. Wykonywanie opisanej w § 1 służebności przesyłu w zakresie pasów strefy ochronnej opisanych w § 2 będzie polegać na:
1) utrzymaniu magistrali o średnicy 800 mm, wodociągów o średnicy 250 mm i 125 mm, kanału odwaniającego zbiorniki o średnicy 600 mm;
2) przesyle wody za pośrednictwem magistrali o średnicy 800 mm, wodociągów i kanału odwadniającego;
3) nieutrudnionym dostępie do nieruchomości opisanych w § 1 zarządzenia w zakresie i powierzchniach, w tym dotyczącym również wjazdu na te nieruchomości sprzętem, w szczególności w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz usunięcia awarii.
§ 4. W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustala się jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst
Załącznik Nr 1
Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7