Zarządzenie Nr 218/2021 z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 218/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 1 ust. 3 Uchwały Nr XXXVII/311/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2020 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 265/5 obr. Daszewice, o powierzchni 0,0391 ha, oznaczenie użytku RV - grunty orne oraz 348 obr. Daszewice, o pow. 0,0200 ha, oznaczenie użytku dr - droga, przeznaczone zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice uchwalonym uchwałą nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4815) pod tereny dróg publicznych - dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 73 KDD.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst