Zarządzenie nr BR.0151-492/09 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie.

Zarządzenie nr BR.0151-492/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 października 2009 r.

 w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie.

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 1 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/212/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/55/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie odbędą się w dniu 10 listopada 2009 r. o godz. 18.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, przy ul. Kościelnej 2.

§ 2.

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mosinie jest następujący:

1.   Otwarcie Zebrania.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Wybór komisji skrutacyjnej.

4.   Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

5.   Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.   Głosowanie.

7.   Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.   Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

9.    Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.