ZARZĄDZENIE NR 214/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 214/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
         
                                  
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł, tj. do kwoty 201.696.727,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł, tj. do kwoty 207.508.379,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3.  

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.  

§ 4.  

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


U z a s a d n i e n i e

Dochody:
Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się dochody o kwotę 45.000,00 zł z tytułu dotacji celowych:
·  2.000,00 zł  - rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030,
·  26.500,00 zł - rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030,
·  16.500,00 zł - rozdział 16.500,00 Zasiłki stałe § 2030 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2021r. Nr FB-I.3111.437.2021.7,
Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 45.000,00 zł                  

Wydatki:
1)      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień w ramach działu w planie wydatków zapewniając prawidłową realizację budżetu: ·         81.087,86 zł - wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem lokali komunalnych administrowanych przez ZUK Sp. z o.o.,
·         21.670,00 zł - zmniejszenie wydatków związanych z zakupem ekspertyz, analiz i opinii,
·         45.653,22 zł - zmniejszenie wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami,
·         13.764,64 zł - zmniejszenie wydatków związanych z kosztami postępowań sądowych.
2)      Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesień w ramach działu w celu dostosowania poziomu planu finansowego do zakresu realizowanych zadań:
·      5.500,00 zł - wydatki wynikające z realizacji przepisów BHP, w tym zakup odzieży ochronnej i okularów,
·      1.000,00 zł - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zakup artykułów na cele funkcjonowania sekretariatu,
·      27.941,84 zł - zwiększenie wydatków w celu uzupełnienia środków w ramach wydatków poniesionych na zakup usług pocztowych,
·      4.382,63 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu najmu pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie,
·      34.179,21 zł - zmniejszenie wydatków przeznaczonych za zapłatę dodatkowych ubezpieczeń zgładzanych w trakcie roku budżetowego,
·      10.000,00 zł -  zwiększenie wydatków w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników.
Ponadto dokonuje się zmian w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji i Kultury oraz zmniejszenia o kwotę 5.980,00 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność.
3)      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się w dziale przeniesień kwoty 6.244,00 zł, w celu zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentów  dla strażaków realizujących swoje zadania w ramach funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Mosina.
4)      Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2021r. Nr FB-I.3111.437.2021.7,
5)      Dział 855 Rodzina dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu finansowego.
6)      Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwoty 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami 4300 i  4360 w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich.
7)      Dział 926 Kultura fizyczna i dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem OSiR w Mosinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu finansowego.  

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 45.000,00 zł.    

Załącznik 1
Załącznik 2 
Załacznik 4 - dochody
Załacznik 4 - wydatki