ZARZĄDZENIE NR 220/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu P

ZARZĄDZENIE NR 220/2021

Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 10 grudnia 2021 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art.65 ust.11 i 12 ustawy z dnia31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn.zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie dochodów i wydatków realizowanych z wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do  zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                          


  UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 220/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 grudnia 2021 r.

  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  

    Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 568, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. W celu realizacji ww. przepisu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Plan został sporządzony w szczegółowości wynikającej z klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.  

Załączniki:

plan finansowy 10.12.2021