Zarządzenie Nr GG0151/499/09 z dnia 22 października 2009r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 0151/499/09
z dnia 22 października 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:

§ 1.


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.


Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/49909
                                                                 z dnia 22 października 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw 21426 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Strzeleckiej.
 
Lp. Nr działki Powierzchnia (m²) Cena netto( zł)
1. 1829/3 11983 1.800.000,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009r. nr XLIX/336/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie, nieruchomość o numerze ewidencyjnym działki 1829/3 obr. Mosina przeznaczona jest pod budowę hotelu lub pensjonatu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.