Zarządzenie Nr IK. 0151-436/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-436/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO W WIÓRKU -ETAP I"
zwanądalej komisją.

§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Agnieszkę Grabarczyk,
3. Wojciecha Górnego,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
5. Magdalenę Rembalską.

§3

Spośród członkówkomisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.