Zarządzenie nr 227/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniach 22, 23 i 30 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 227
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniach 22, 23 i 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz  art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.  1372 i 1834) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3941), zarządzam, co następuje:
§ 1. Określam, iż Targowisko Miejskie w Mosinie będzie czynne:
1) w dniu 22 grudnia 2021 r. w godzinach od 6.00 do 14.00,
2) w dniu 23 grudnia 2021 r. w godzinach od 6.00 do 14.00,
3) w dniu 30 grudnia 2021 r. w godzinach od 6.00 do 14.00.
§ 2. W mocy pozostają zasady korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie wynikające
z Zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
§ 3. Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, jako administratorowi Targowiska Miejskiego w Mosinie,  powierzam realizację niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.