Zarządzenie nr GG.151/490/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 06 października 209r.

Zarządzenie nr GG.151/490/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 06 października 209r
.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z opóź. zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 póżn. zm. )

zarządzam co następuje:

1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. inwestycji w Referacie Inwestycji.

1. Zofia Springer - Przewodniczaca

2. Sławomir Ratajczak - członek

3. Wojciech Górny - członek

4. Agnieszka Fajfer - członek

 

2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydaów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie rozmów oraz wybór kandydata.

3

Komisja powinna zakończyc prace do dnia 31 października 2009r

4

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.