Zarządzenie nr 510/09 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

Zarzadzenie nr 510/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

    Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz  § 11 ust. 2 uchwały Nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków  między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

                Rada Miejska w Mosinie uchwałą Nr XXXVIII/250/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.   upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji.

               Mając na uwadze prawidłową realizację budżetu za rok 2008, Burmistrz Gminy Mosina skorzystał z powyższego upoważnienia i dokonał przeniesień w planie wydatków