Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w ramach pożytku pu

Zarządzenie Nr 1/2022
Burmistrza  Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2022 r.    


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. , zarządzam, co następuję:   

§ 1.
1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a)  Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  
4) Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Weronika Banach, Grupa Inicjatywna Baranówko  

2. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.      

3. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.    

4. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.      

5. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwart
ym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,    

6. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  
4) Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Weronika Banach, Grupa Inicjatywna Baranówko  

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina

Przemysław Mieloch