ZARZĄDZENIE NR 223/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 223/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021    
                                        
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                            


U z a s a d n i e n i e
                  
Wydatki:
1)      Dział 600 Transport i łączność dokonuje się przeniesień w ramach działu kwoty 2.721,00 - składki dla „Wielkopolskiego Transportu Regionalnego w Poznaniu". 
2)      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień w ramach działu kwoty 31.735,00 zapewniając prawidłową realizację budżetu, w tym:
·         13.604,68 zł - zwiększenie wydatków przeznaczone na realizację usług geodezyjnych,
·         18.130,32 zł - zwiększenie wydatków na podatek VAT od sprzedaży gruntów.
3)      Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesień w ramach działu w celu dostosowania poziomu planu finansowego do zakresu realizowanych zadań:
·      10.000,00 zł - zwiększenie wydatków na usługi dostosowania nagrań z sesji Rady Miejskiej w Mosinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
·         80.000,00 zł - zwiększenie wydatków w celu uzupełnienia środków w ramach wydatków poniesionych na zakup usług prawnych i informatycznych, w tym audyt systemu informatycznego,
·         8.000,00 zł - zwiększenie wydatków na zakup związane z obchodami 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego,
·         98.000,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu wpłat podatku od nieruchomości przez Gminę Mosina.
4)      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się w dziale:
a) rozdziale 75416 Straż Gminna przeniesień kwoty 4.075,00 zł, w celu zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu prania odzieży BHP oraz paliwa do samochodów,
b) rozdziale 75495 Pozostała działalność przeniesień kwoty 13.112,00 zł na zakup usługi przeniesienia systemu monitoringu z budynku przy ulicy Krotowskiego do budynku Urzędu przy ulicy Dworcowej 3.
5)      Dział 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się przeniesień w ramach działu kwoty 4.178,90 zł zapewniając prawidłową realizację budżetu.
6)      Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesień w ramach działu kwoty 11.000,00 zł zapewniając prawidłową realizację budżetu.
7)      Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w ramach działu zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu finansowego.
8)      Dział 855 Rodzina dokonuje się przeniesień kwoty 7.000,00 zł zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.
9)      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień kwoty 460.080,00 zł na opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynikającej z zwiększonej ilości odpadów w stosunku do prognozy.  

Łączne zmiany wydatków wynoszą 0,00 zł.    

Załącznik 1