Zarządzenie IK.0151-506/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 października 2009 w sprawie komisji przetargowej.

Zarządzenie IK.0151-506/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 października 2009

w sprawie komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania:

Rozbudowa budynku Straży Pożarnej w Mosinie

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,,
2.      Magdalenę Rembalską,
3.      Agnieszkę Kasprzyk,
4.      Michała Kołodziejczaka
5.      Agnieszkę Grabarczyk

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.