Zarządzenie nr 0151/514a/09 z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 0151/514a/09
z dnia 9 grudnia 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:


§ 1.


Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki 125/3 i 125/4 obr. Krosinko ark. mapy 1, nieruchomość gruntową położoną w Mosinie,  opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, ogłoszeniu w prasie lokalnej i stronach internetowych Gminy Mosina.


§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
  
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/514/09
                                                                 z dnia 9 grudnia2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
                                w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej


W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej , zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 30485 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie.
 
Nr działki Powierzchnia (m²) Cena brutto( zł)
125/24 128 19.250,00 
 
Opisany wyżej grunt przeznaczony jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki 125/3 i 125/4  obr. Krosinko ark. mapy 1 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.