Zarządzenie nr 518/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 518/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

                  Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały                             Nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53.000,00 zł do wysokości 63.221.543,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 53.000,00 zł do wysokości 73.013.373,42 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 53.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 4.

Dokonuje się przeniesień wydatków  między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e

                  Pismem z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr FB.I-3.3011-460/09 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił Burmistrza Gminy Mosina o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2009 w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 53.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w gminie.  Zgodnie z powyższą informacją burmistrz dokonał zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009.

                  Ponadto korzystając z upoważnienia wynikającego z § 11 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, burmistrz dokonał przeniesień w planie wydatków, zapewniając tym samym prawidłową realizacje budżetu za rok 2009